Important dates
March 1 - 15, 2022 Registration
April 4 - 18, 2022 Upload Abstract (1 page)
May 3 – 4, 2022 Project field confirmation
May 23 - 31, 2022 Upload Abstract, Extended abstract (4 pages) and E-Poster
June 6 - 10, 2022 Upload Graphical abstract and Link video
July 25 - August 5, 2022 Register payment
August 26 - 29, 2022 12th SCiUS Forum
เข้าสู่ระบบ

Students

Students

E-Poster

News Update

About the event

SCiUS Forum เป็นกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ รับฟังคำแนะนำ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและอาจารย์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนในโครงการ วมว. ด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะถูกคัดเลือกเข้าสู่การประกวดในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

SCiUS Forum เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของโครงการ วมว. ได้แก่ ทักษะการวิจัยและทักษะการนำเสนอ ผ่านกระบวนการทำโครงงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทั้งจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะ Soft skill ที่สำคัญ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงานเป็นทีม เป็นต้น

ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนในโครงการ วมว. เข้าร่วมกิจกรรมจาก 19 โรงเรียน 16 มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ

การชำระเงิน (สำหรับผู้เข้าร่วม)
เลขที่บัญชี 408-078341-0 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ สาขา เทสโก้ โลตัส พัทลุง
Event site
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง