Important dates
March 1 - 15, 2022 Registration
April 4 - 18, 2022 Upload Abstract (1 page)
May 3 – 4, 2022 Project field confirmation
May 23 - 31, 2022 Upload Abstract, Extended abstract (4 pages) and E-Poster
June 6 - 10, 2022 Upload Graphical abstract and Link video
July 25 - August 5, 2022 Register payment
August 26 - 29, 2022 12th SCiUS Forum
เข้าสู่ระบบ
News Update

About the event

SCiUS Forum เป็นกิจกรรมการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ รับฟังคำแนะนำ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและอาจารย์ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักเรียนในโครงการ วมว. ด้านต่าง ๆ รวมถึงคุณภาพของโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะถูกคัดเลือกเข้าสู่การประกวดในระดับชาติและนานาชาติต่อไป

SCiUS Forum เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ่มเพาะทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยของโครงการ วมว. ได้แก่ ทักษะการวิจัยและทักษะการนำเสนอ ผ่านกระบวนการทำโครงงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน ภายใต้การดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการทำโครงงานวิทยาศาสตร์จากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานทั้งจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการบ่มเพาะ Soft skill ที่สำคัญ ได้แก่ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา ความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การทำงานเป็นทีม เป็นต้น

ในปีการศึกษา 2565 มีนักเรียนในโครงการ วมว. เข้าร่วมกิจกรรมจาก 19 โรงเรียน 16 มหาวิทยาลัย โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ

Event site
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

222 หมู่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม
จังหวัดพัทลุง